Kilmallie v Strathspey

Kilmallie v Lochaber

Kilmallie v Oban Celtic

Kilmallie v Lewis

Kilmallie v Fort William

Kilmallie v Aberdeen University

Kilmallie v Strathglass

Kilmallie v Boleskine

Kilmallie v Newtonmore

Kilmallie v Lochcarron