Inverness Ladies B v Kinlochshiel Ladies B

Inverness v Dunadd

Inverness v Kinlochshiel

Inverness v Caberfeidh

Inverness Ladies B v Strathglass Ladies

Inverness v Strathglass

Inverness Ladies B v Lovat Ladies

Inverness v Boleskine

Inverness Ladies B v Lochaber Ladies B

Inverness v Lochaber