Uddingston v Ardnamurchan B

Uddingston v Tayforth

Uddingston v Glasgow Mid Argyll B

Uddingston Under 17 v Glasgow Mid Argyll

Uddingston Under 17 v Aberdour

Uddingston Under 17 v Dunoon Under 17

Uddingston Under 14 v Edinburgh / Aberdour

Uddingston Under 14 v Glasgow Mid Argyll