Kilmallie v Bute

Lochaber v Inveraray

Taynuilt Under 12 v Kilmory Under 12

Glasgow Mid Argyll 2 v Kilmory

Lovat 2 v Glasgow Mid Argyll 2

Glengarry v Col Glen

Cruachanside v Lochside Rovers

Cruachanside v Tayforth

Cruachanside v Bute

Cruachanside v Kyles Athletic