Kyles Athletic v Beauly

Kyles Athletic v Oban Camanachd

Kyles Athletic v Glasgow Mid Argyll

Kyles Athletic v Kinlochshiel

Kyles Athletic v Ardnamurchan

Kyles Athletic v Newtonmore

Kyles Athletic v Ballachulish

Kyles Athletic v Glasgow Mid Argyll

Kyles Athletic v Dunoon

Kyles Athletic v Bute