Skye v Kinlochshiel

Skye B v Glengarry

Skye v Kyles Athletic

Skye B v Strathspey

Skye B v Kinlochshiel

Skye v Newtonmore

Skye A v Ardnamurchan A

Skye v Inverness (Copy)

Skye A v Lochaber A

Skye v Caberfeidh