Oban Camanachd v Beauly

Oban Camanachd v Glasgow Mid Argyll

Oban Camanachd v Kingussie

Oban Camanachd v Caberfeidh

Oban Celtic v Col Glen

Oban Camanachd v Skye

Oban Celtic v Fort William

Oban Camanachd v Newtonmore

Oban Camanachd v Inveraray

Oban Camanachd v Kyles Athletic