Lovat v Strathglass

Lovat v Inverness B

Lovat v Skye

12:00 pm

Lovat v Oban Camanachd

Lovat v Kyles Athletic

Lovat v Beauly

Lovat v Badenoch B

Lovat v Skye

Lovat v Glenurquhart B

Lovat v Glasgow Mid Argyll