Lovat v Kinlochshiel

Lovat v Kinlochshiel

Lovat v Inverness B

Lovat v Skye

Lovat v Glenurquhart

Lovat v Oban Camanachd

Lovat v Caberfeidh

Lovat v Glenurquhart B

Lovat v Kyles Athletic

Lovat v Beauly